از بانکداری و بیمه گرفته تا مدیریت ثروت و توزیع اوراق بهادار ، ما به خدمات مالی اختصاص می دهیم که تیم ها به کلیه بخشهای اصلی خدمات می دهند.

رابرت مارتس سئوکار

از بانکداری و بیمه گرفته تا مدیریت ثروت و توزیع اوراق بهادار ، ما به خدمات مالی اختصاص می دهیم که تیم ها به کلیه بخشهای اصلی خدمات می دهند.

جولی رابرتز مدیر

از بانکداری و بیمه گرفته تا مدیریت ثروت و توزیع اوراق بهادار ، ما به خدمات مالی اختصاص می دهیم که تیم ها به کلیه بخشهای اصلی خدمات می دهند.

مارک استیو سئوکار

  از بانکداری و بیمه گرفته تا مدیریت ثروت و توزیع اوراق بهادار ، ما به خدمات مالی اختصاص می دهیم که تیم ها به کلیه بخشهای اصلی خدمات می دهند. صنعت کار ما بیش از این است

  رابست آکوا مدیر

  از بانکداری و بیمه گرفته تا مدیریت ثروت و توزیع اوراق بهادار ، ما به خدمات مالی اختصاص می دهیم که تیم ها به کلیه بخشهای اصلی خدمات می دهند. صنعت کار ما بیش از این است

  نانسی سیلوا سئوکار

   ما بهترین هستیم

   بلو از سال ۱۳۸۵ تا کنون بهترین مشاوره مالی را برای شرکتهای برتر بین المللی ارائه داده است

   سوابق فعالیت

   از بانکداری و بیمه گرفته تا ثروت ، مدیریت و اوراق بهادار در توزیع مالی

   بیش از ۳۵۰ پروژه انجام شده

   از بانکداری و بیمه گرفته تا ثروت ، مدیریت و امنیت

   بیش از ۵۰۰ مشتری ثابت

   از بانکداری و بیمه گرفته تا ثروت ، مدیریت و امنیت

   بیش از ۷۵۰ تیم کارشناسی

   از بانکداری و بیمه گرفته تا ثروت ، مدیریت و امنیت

   مشلوره رایگان دریافت کنید

   از بانکداری و بیمه گرفته تا ثروت ، مدیریت و امنیت